می آید کسی

از میان اشک ها خندیده می آید کسی

خواب بیداری ما را دیده می آید کسیبا ترنم با ترانه با سروش سبز آب

از گلوی بیشه خشکیده می آید کسیمثل عطر تازه تک جنگل باران زده

در سلام بادها پیچیده می آید کسیکهکشانی از پرستو در پناهش پرفشان

آسمان در آسمان کوچیده می آید کسیخواب دیدم , خواب دیده در خیالی دیده اند

از شب ما روز را پرسیده می آید کسی

/ 0 نظر / 9 بازدید