ثواب زیارت حضرت امام صادق (علیه السلام)

آری ،دیدارمزارپیغمبروائمه اطهار(علیهم السلام) تعظیم وبزرگداشت شعائردینی است وتعظیم شعائرالهی ازنشانه های تقوای دلهااست. 
احادیث وروایاتی راکه در زمینه فضیلت زیارت قبرامام صادق (علیه السلام) واردشده است ، می توان به دوبخش تقسیم کرد: 
نخست سلسله احادیثی که به طورعموم درثواب زیارت قبورانبیاء واولیاء آمده است. 
وبخش دیگراحادیثی که درفضیلت زیارت قبرشخص امام صادق (علیه السلام)نقل شده است. 
احادیث بخش نخست فراوان است ومابه چندنمونه اشاره می کنیم: 
امام رضا(علیه السلام) فرمود: 
برای هرامام وپیشوای برحقی ، برگردن دوستان وپیروانش ،حقی وتعهدی است وازآثارعمل به تعهدوادای حق او ، زیارت مرقداوست. پس هرکس ازروی علاقه وپس ازپذیرش آئین او ، به زیارت قبورانبیاء وامامان بشتابد، بدون شک درروزرستاخیز، آنها شفیع اوخواهند بود.  
امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) فرمود: 
زیارت خانه خدا را با زیارت قبر حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) کامل کنید. ترک زیارت قبراو، جفا وستم است درحق او. وظیفه شماست که به زیارت قبر اوبشتابید ونیزبه زیارت قبورکسانی که برگردن شما حق دارند بپردازید ودرکنارآن مزارها ازخدا روزی بطلبید.  
امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
هرکس قبر امام وپیشوای برحق رازیارت کند ودرکنارآن ، چهاررکعت نمازگزارد ، خداوند برای اوثواب حج وعمره را نویسد.  
ازاحادیث بخش دوم به ذکردوحدیث قناعت می کنیم: 
امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
هرکس قبرمرازیارت کندگناهانش آمرزیده می شود وهرگز فقیر وبینوا از دنیا نمی رود.  
امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمود: 
هرکس قبرامام جعفرصادق ویاپدرش امام باقر(علیهماالسلام) رازیارت کند. به چشم درد ودیگر بیماریها مبتلا نمی شود وگرفتارازدنیا نمی رود. 

/ 0 نظر / 22 بازدید